Skip to content

Termeni si conditii

Termeni si Conditii

Prin acceptarea „Termenilor si conditiilor” (i) va exprimati consimtamantul expres si neechivoc ca datele completate in prezentul formular sa fie transmise catre Valoris Center („Valoris”) si prelucrate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, respectiv Regulamentului (UE) nr. 2016/679, avand ca scop furnizarea de informaţii privind serviciile VALORIS, direct sau prin partenerii sai contractuali si (ii) confirmati ca datele va apartin si sunt corecte si actuale. Transmiterea datelor nu este obligatorie, dar refuzul determina imposibilitatea de va contacta si furniza informatiile solicitate. Conform normelor legislative amintite, beneficiati de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie sau de a fi uitat, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, precum si dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantei de judecata. Spre exemplu, aveti dreptul de a va opune, in orice moment, gratuit si fara nicio justificare, la prelucrarea datelor dvs. personale in scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea in relatia cu VALORIS a oricaruia din aceste drepturi, este necesar sa ne adresati o cerere scrisa, datata si semnata la sediul din Bucuresti, Sector 3, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, Cladirea RAMS Center, etaj 7, cod postal 033094 sau pe email: contact@valoris.santier.ml. VALORIS este inscrisa in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 4017, iar cu acordul dumneavoastra, datele completate vor fi pastrate pe termen nelimitat, iar actualizarea lor facandu-se in cadrul campaniilor de marketing direct desfasurate de VALORIS sau la solicitarea dumneavoastra.

Am implementat proceduri adecvate pentru a proteja si securiza informatiile pe care le colectam. Informatiile dvs. personale nu vor fi utilizate in alte scopuri decat cu permisiunea dvs. sau daca este altfel impus sau permis de lege sau de standardele profesionale.

Sunteti de acord ca Valoris sa stearga datele cu caracter personal in cazul in care exista suspiciuni sau este vizibil faptul ca datele introduse sunt incorecte sau in conflict cu practicile si standardele etice.

Furnizarea unora din datele solicitate in rubrica de “Cariere” este utila, dar nu are caracter obligatoriu. Completarea lor partiala poate insa limita sansele dvs. de a va gasi un loc de munca.

Prin completarea si trimiterea CV -ului (date personale), permiteti Valoris Center (Valoris) sa proceseze datele dvs. personale si sa le inregistreze in baza de candidati (baze de date cu aplicatii, denumita in continuare baza), in scopul de a va angaja sau de a media in vederea obtinerii unui loc de munca.

Totodata va exprimati consimtamantul:

  • ca datele dvs. personale sa fie prezentate de Valoris si catre terte parti, in scopul de a obtine un loc de munca, terta parte reprezentand un potential angajator, din Romania sau in strainatate, cu respectarea confidentialitatii lor de catre toate partile implicate.
  • ca Valoris sa stearga datele cu caracter personal din baza, in cazul in care exista suspiciuni sau este vizibil faptul ca datele introduse sunt incorecte sau in conflict cu practicile si standardele etice.
  • sa primiti newsletter-uri cu oferte de angajare ale Valoris si/sau ale partenerilor Valoris, respectiv sa fiti contactati telefonic/e-mail pentru a vi se prezenta noi oportunitati profesionale.

Afirmati, de asemenea, ca aveti 16 ani impliniti si din punct de vedere legal aveti capacitatea de a accepta termeniile si afirmatiile prezentate. In caz contrar, aveti consimtamintul acordat sau autorizat de titularul raspunderii parintesti asupra dumneavoastra.

Certificati faptul ca datele cu caracter personal furnizate sunt corecte si actuale. In conformitate cu Legea 677/2001, respectiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 beneficiati de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie/modificare asupra lor, dreptul de opozitie asupra prelucrarii sau de a fi uitat, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, precum si dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantei de judecata. Spre exemplu, aveti dreptul de a va opune, in orice moment, gratuit si fara nicio justificare, la prelucrarea datelor dvs. Personale pentru oricare dintre scopurile pentru care v-ati exprimat acordul. Pentru exercitarea in relatia cu VALORIS a oricaruia din aceste drepturi, este necesar sa ne adresati o cerere scrisa, datata si semnata la sediul din Bucuresti, Sector 3, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 42, Cladirea RAMS Center, etaj 7, cod postal 033094 sau prin email la adresa: contact@valoris.santier.ml.

Cu acordul dumneavoastra, datele completate vor fi pastrate pe termen de 12 luni de la ultima lor actualizare, iar actualizarea lor facandu-se in cadrul discutiilor initiate de VALORIS (prin e-mail, telefonic, in cadrul interviurilor) sau la solicitarea dumneavoastra.

Valoris are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le ofera. Ne-am implementat proceduri adecvate pentru a proteja si securiza informatiile pe care le colectam. Informatiile dvs. personale nu vor fi utilizate in alte scopuri decat cu permisiunea dvs. sau daca este altfel impus sau permis de lege sau de standardele profesionale.

 

Terms and Conditions

By accepting “Terms and conditions” (i) you express your prompt and unambiguous consent that the submitted data in the existent form can be transmitted to Valoris Center (“Valoris”) in order to be processed, by respecting Law no. 677/2001 provisions, respectively no. 2016/679 EU Regulation, in order to offer information regarding VALORIS’ services, directly or through their contractual partners and (ii) you confirm that the given data belongs entirely to you and it is accurate and up-to-date. Transmitting your data isn’t necessary, but denying it will have the after-effect of not being able to receive the requested information and VALORIS will be unable to contact you. According to the above-mentioned legislative norms, you benefit of the right of information, the right of accessing data, the right of interference, the right of opposition or the right to be forgotten, the right of not having to decide individually, as well as the right to address to the National Supervisory Authority for Personal Data Processing and to the court. For example, you have the right to dispute anytime, freely and without any justification, your personal data processing for direct marketing purposes.  For making use of any of the specified rights regarding your collaboration with VALORIS, it is necessary to address a written request, dated and signed at VALORIS’ headquarters from Dudesti-Pantelimon Street, No. 42, RAMS Center, 7th floor, 3rd District, Bucharest, zip code 033094 or by e-mailing it to contact@valoris.santier.ml. VALORIS is registered to The personal data recorder register, having 4017 number and with your consent the completed data will be kept indefinitely and updated within the direct marketing campaigns developed by VALORIS or at your request. We’ve implemented adequate proceedings in order to protect and secure the information we collect. Your personal data won’t be used with other purposes, except having your permission or if the law or the professional standards allow or impose it. You agree that VALORIS can remove your personal data if there is any suspicion or it is visible that the data entered is incorrect or in conflict with ethical standards and practices.

Offering some of your personal data requested in the “Careers” section is useful, but it is not mandatory. By partially filling in your personal data you expose yourself to the risk of having a smaller chance of finding a job. By filling in and sending your resume (personal data), you allow Valoris Center (Valoris) to process and record your personal data in the application data base (application database, here referred to as the database), in order to employ or help you find a job.

At the same time, you express your consent for:

  • Your personal data to be submitted to other third parties, in order for you to find a job, the third party being a potential employer, from Romania or abroad, respecting their confidentiality regarding all parties involved.
  • Your personal data will be removed by Valoris from the application data base if there are any suspicions or it is obvious that the filled in data are inaccurate or in opposition with the ethical practices and standards.
  • Receiving newsletters having Valoris’ or Valoris’ partners employment offers, respectively being contacted by phone/ e-mail for introducing you new professional opportunities.

Also, you state that you are 16 years old and legally, you have the capacity to accept the presented terms and conditions. Otherwise, you have your authorized legal guardian consent to offer your personal data.

You attest the fact that the provided personal data is accurate and up-to-date. According to the Law no. 677/2001, respectively no. 2016/679 EU Regulation, you benefit of the right of information, the right of accessing data, the right of interference/ modifying data, the right of opposition or the right to be forgotten, the right of not having to decide individually, as well as the right to address to the National Supervisory Authority for Personal Data Processing and to the court. For example, you have to right to dispute anytime, freely and without any justification, your personal data processing for direct marketing purposes.  For making use of any of the specified rights regarding your collaboration with VALORIS, it is necessary to address a written request, dated and signed at VALORIS’ headquarters form Dudesti-Pantelimon Street, No. 42, RAMS Center, 7th floor, 3rd District, Bucharest, zip code 033094 or by e-mailing it to contact@valoris.santier.ml.

Having your permission, Valoris will keep your personal data for a 12 month period from their last update, and their update will be made within the discussions Valoris initiated (by e-mail, phone or during interviews) or at your request.

Valoris is obliged to safely manage and only for the established purposes the personal data provided. We’ve implemented adequate proceedings in order to protect and secure the information we collect. Your personal data won’t be used with other purposes, except having your permission or if the law or the professional standards allow or impose it.